WAT IS EEN (REGISTER) EXPERT EN IS DEZE OBJECTIEF?

Een expert is iemand die veelal namens verzekeraars, veelal uit hoofde van een bepaalde verzekeringspolis, wordt benoemd als deskundige. Meer en meer wordt de expert ook als deskundig adviseur aangezocht door particulieren, bedrijven en instellingen alsmede de advocatuur. De expert bezoekt partijen en veelal de schadelocatie en brengt aan de hand van zijn bevindingen alsmede kennis en kunde een rapport van expertise uit aan zijn opdrachtgevers. Veelal wordt door verzekeraars op basis van het rapport van expertise getoetst of er gezien het gestelde in de verzekeringspolis, al dan niet sprake is van een onder die polis gedekte schade. Dit laatste wordt ook aangeduid met een gedekt evenement. In verband daarmede kan veelal aan de hand van het rapport van expertise worden opgemaakt:


  1. Opsommingstekenwat de schadetoedracht is of sprake is van een verband tussen de werkzaamheden

  2. Opsommingstekenen de schade

  3. Opsommingstekenwelke partijen betrokken zijn en wat de onderlinge verhoudingen zijn

  4. Opsommingstekenof en zo ja of één of meer der partijen verwijtbaar handelen of nalaten is tegen te

  5. Opsommingstekenwerpen (let wel: de expert geeft geen oordeel)

  6. Opsommingstekenwat de omvang van de schade is; bij aansprakelijkheidsschades gaat het daarbij

  7. Opsommingstekenom de schade op dagwaardebasis


Iedereen mag zich expert noemen. De titel Register Expert is evenwel beschermd. Alleen de expert met bewezen kwaliteiten en aantoonbare ervaring kan zich na het met goed gevolg afleggen van een examen laten inschrijven in het register van het NIVRE. Voorts is de expert onderworpen aan permanente scholing; zogenoemde education permanente


De expert noch het expertisebureau heeft een belang, zaken anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Niet voor niets is eerder gesteld dat het gaat om het in kaart brengen van de feiten en omstandigheden ofwel waarheidsvinding. Stelt u zich voor dat een claimende partij die bewust op het verkeerde been wordt gezet, besluit te procederen en alsnog het gelijk aan haar zijde vindt. De opdrachtgever van het expertisebureau - die met meerkosten wordt geconfronteerd - is daar niet mee / van gediend. Dit nog los van het feit dat de expert zijn inschrijving mogelijk op het spel zet.


In het geval van een aansprakelijkheidsschade heeft het expertisebureau in feite geen invloed op de standpuntbepaling van verzekeraars. Voor uw beeldvorming: veelal worden in dergelijke kwesties, expertisebureaus niet in kennis gesteld van het standpunt van verzekeraars. Het is uitzondering dat de expert verneemt wat is uitgekeerd.

Voorstraat 54 X 4797 BH  Willemstad (nb) X Mobiel 06 30089254 X info@EXPonline.nl